Εκτύπωση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ στις αποδοχές των εργαζομένων με συμβάσεις ορι­σμένου χρόνου κάνει η ΔΕΗ Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, στο μέτρο των υφιστάμενων δυνατοτήτων, ως έμπρακτη αναγνώριση του έρ­γου που προσφέρουν οι εργα­ζόμενοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οχτάμηνης διάρκειας, αποφάσισε την αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών τους ως εξής:

read more

Οι προσλαμβανόμενοι, από 1.1.2018, σε θέσεις:

 

  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ, αντί 644,69 ευρώ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 ευρώ, αντί 685,71 ευρώ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, αντί 750,18 ευρώ
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ­σης 900 Ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
  • Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 1050 Ευρώ αντί 949,45 ευρώ.

add1

ad2