Εκτύπωση

ΤΟ ΗΘΙΚΟ "ΕΜΒΟΛΙΟ" ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

https://media.enikos.gr/data/photos/720997_d6339a1a4e-9aba7981ef9fb400.jpgΗ δοκιμασία της πανδημίας, η πρώτη εμπειρία μιας καθολικής μεταβολής των παραδοχών της καθημερινής ζωής στη ζωντανή μνήμη, αποτέλεσε την αφορμή για μια συνολική στοχαστική τοποθέτηση από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Με το βιβλίο με τίτλο «Η Πανδημία και το “εμβόλιο”. Στη βαριά σκιά του Επιμηθέα» ο κ. Παυλόπουλος επιχειρεί να συνδυάσει όψεις του ελληνικού Συντάγματος, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, μορφές της δυτικής σκέψης, όπως ο Φρόιντ και ο Βέμπερ καθώς και προσεγγίσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για τις έννοιες της ελευθερίας και τους όρους λειτουργίας μιας δίκαιης κοινωνίας. 
 
Εκτύπωση

ΤΡΕΙΣ ΝΈΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΜΑΣ

Η ΔΕΗ βάζει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης για τα εκατομμύρια των πελατών της. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 15.0.6.2020 έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου σε τρία κεντρικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα καταστήματα:
Αθήνας: Αριστείδου 5-7
Ομόνοιας: Αγίου Κωνσταντίνου 11
Κεντρικής Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136.
Τα συγκεκριμένα καταστήματα λειτουργούν πλέον
καθημερινά από τις 7:30π.μ. έως τις
20:00μ.μ.,
καταγράφοντας ήδη, από τις πρώτες δύο ημέρες λειτουργίας τους σημαντικό αριθμό
πελατών που εξυπηρετήθηκαν στο απογευματινό ωράριο.
Παράλληλα, η ΔΕΗ εγκαινίασε από τη Δευτέρα 15.06.2020 την εφαρμογή του
Ηλεκτρονικού και Τηλεφωνικού Ραντεβού για τα παραπάνω καταστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξυπηρετηθούν στο χρόνο και τον χώρο που επιθυμούν χωρίς αναμονή.

Εκτύπωση

ΓΙΑΤΊ ΤΟ FACEBOOK ΚΆΝΕΙ 300.000 ΛΆΘΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ;

Το Stern School of Business της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μία εκτενή μελέτη σχετικά με το πώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες που διακινούνται καθημερινά οι moderators του Facebook καθώς και πώς αυτές φιλτράρονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προτού δημοσιευτούν ή αφότου έχει συμβεί αυτό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αλλά και τα δεδομένα που προκύπτουν, γίνονται περίπου 300.000 λάθη καθημερινά όσον αφορά το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή όχι στο feed των χρηστών της δημοφιλούς πλατφόρμας. Ο ίδιος ο Mark Zuckerberg άλλωστε έχει παραδεχθεί πως “συχνά γίνονται λανθασμένες επιλογές. Ίσως και περισσότερες από δύο στις δέκα περιπτώσεις“.

Εκτύπωση

ΔΕΗ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους € 182 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 (από ζημίες € 66,3 εκατ. το
α΄ τρίμηνο του 2019) – Αύξηση κατά € 248,3 εκατ.
Οριακή κερδοφορία με κέρδη προ φόρων € 3,5 εκατ. από ζημίες € 248,5 εκατ. Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου
(σε € εκατ.)19 Δ (%) Κύκλος εργασιών (1) 1.218,9 1.138,2 7,1 Λειτουργικές Δαπάνες (προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και την εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019) (2) 1.036,9 1.204,5 (13,9) (προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και την εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(1)
Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (5) 8,5 0,0
Εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου
αγωγού 2012-2019 (6) (44,8) 0,0
(7)=(3)-(5)-(6)  (8)=(7)/(1)
Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και κέρδη /
(ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες (9) 218,7 182,2
20,0
Πιστωτικοί τόκοι λόγω της αναθεώρησης του κόστους
προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 (10)
(3,9) 0,0
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
(προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού,
για εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας
αερίου αγωγού 2012-2019 και των σχετικών πιστωτικών τόκων)
(11)=(3)-(9)
(36,7) (248,5)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (12)=(7)-(9)-(10) 3,5 (248,5)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (13) (11,1) (218,2)
Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών
Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”).

[2]
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ τριμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου
ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 44,8 εκατ. (ή κατά € 48,7 εκατ. συνυπολογίζοντας και τους σχετικούς
πιστωτικούςτόκους) λόγωαναθεώρησηςτου κόστουςπρομήθειαςφυσικού αερίουτης ΔΕΠΑ από την BOTAS
για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ
των δύο εταιρειών.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις
προσωπικού ύψους € 8,5 εκατ.
Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε € 182 εκατ. έναντι ζημιών
ύψους € 66,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το α΄ τρίμηνο του 2020 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και στην χαμηλότερη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Τα αποτελέσματα προ φόρων σεπροσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 36,7 εκατ. έναντι ζημιών € 248,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ χωρίς την προσαρμογή καταγράφονται κέρδη προ φόρων ύψους € 3,5
εκατ.
COVID-19
Η Διοίκηση του Ομίλου όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσε καθημερινά τις εξελίξεις και τα μέτρα που λαμβάνονταν σχετικά με τη ραγδαία εξάπλωση της ασθένειας COVID-19 και μελετούσε τυχόν αρνητικές ή
θετικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να προέκυπταν, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις για τα παρακάτω :
- Την πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
- Τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
-Tην πορεία των δαπανών (ενεργειακό ισοζύγιο, μισθοδοσία, άλλες δαπάνες κ.λ.π.)
-Την πορεία των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων λοιπών εσόδων (έσοδα
από τη χρήση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
-Tην πορεία των αναμενόμενων χρηματικών ροών
-Tην πιθανότητα αθέτησης συμβάσεων εκ μέρους των προμηθευτών (λόγω έκτακτων γεγονότων)
-Την πιθανότητα μείωσης της εισπραξιμότητας των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
-Tην πιθανότητα αλλαγής του επενδυτικού σχεδίου
Ήδη όμως, η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια σταδιακή προσέγγιση για την άρση των μέτρων περιορισμού από τις αρχές Μαΐου 2020, αυξάνοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εν αναμονή της θερινής περιόδου. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά, έχουν επιτραπεί οι μετακινήσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, ενώ την 1.6.2020 ολοκληρώθηκε και το άνοιγμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των επιπτώσεων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα μέτρα που ελήφθησαν τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα από τα μέσα Μαρτίου 2020, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, έχει επηρεασθεί η λειτουργία του Ομίλου προκαλώντας κατ’ αρχήν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομική του θέση, τα λειτουργικά του αποτελέσματα και τις χρηματικές ροές του, οι οποίες όμως δεν θα
επηρεάσουν σε μεσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα την υλοποίηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών του σχεδίων.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις και παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:
«Η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε € 182 εκατ. Αποτελεί θετική εξέλιξη η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά € 52 εκατ.
Οι νέες έκτακτες συνθήκες με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι λόγω του Covid-19, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας προκειμένου να προσαρμοσθούμε στην νέα πραγματικότητα και να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια. Κληθήκαμε άμεσα να εργαστούμε από το σπίτι, να υιοθετήσουμε νέες μορφές επικοινωνίας, να εξυπηρετήσουμε με διαφορετικό τρόπο τους πελάτες μας, να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε διαδικασίες ετών. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ανταπόκριση όλων στον Όμιλο της ΔΕΗ ήταν άμεση και αποτελεσματική. Επιπλέον, σε συνέχεια της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας προχωρήσαμε στην επαναλειτουργία των καταστημάτων μας από τις 11 Μαΐου. Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
Σε επίπεδο εισπράξεων, από τα μέσα Απριλίου παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε το μήνα Μάρτιο λόγω του Covid-19. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας διενεργήσαμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με
υψηλή απαρτία, εκλέγοντας με ευρύτατη πλειοψηφία δύο επιπλέον μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποκτά πλέον, βάσει νόμου, αναβαθμισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση με διαφάνεια και με πρακτικές αντίστοιχες μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιρειών».
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους:
- κ. Ιωάννη Σαραϊντάρη, Διευθυντή Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης,
τηλ. 210 5293048, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,
- κ. Ιωάννη Στέφο, Διευθυντή Κλάδου Δανείων και Αγορών, τηλ. 210 5292153, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , και
- κ. Εμμανουήλ Χατζάκη, Προϊστάμενου Τομέα Σχέσεων με Αγορές, τηλ. 210 5235832, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

[4]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ανάλυση Εσόδων & Βασικών λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ
Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 858 GWh (ή 9,3%) λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο 2020 κατά € 80,7 εκατ. ή 7,1% λόγω:
- των μέτρων που ελήφθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2019,
- αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καθώς και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ τρίμηνο 2020, μειώθηκαν κατά € 167,6 εκατ. (ή 13,9%) σε € 1.036,9 εκατ. έναντι € 1.204,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας καιδικαιώματα εκπομπών CO2.
Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί η θετική επίπτωση ύψους € 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και η πρόσθετη πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους € 8,5 εκατ.
Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)
Το α΄ τρίμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7% στις 14.672 GWh έναντι 14.923 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 8,2% λόγω της εντεινόμενηςμείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του2019και μετά(μείωση κατά 1.091GWh σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019), σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς την
εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ποσοτήτων ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν.
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 70,1% από 77,1% το α΄ τρίμηνο2019, και αντίστοιχα ο όγκος πωλήσεωντης ΔΕΗ σε GWhμειώθηκεκατά9,3%. Ειδικότερα, το μέσο
μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 67,9% τον Μάρτιο του 2020 από 76,6% τον Μάρτιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,5%(από 97,7%)στην Υψηλή Τάση,
43,1% (από 53,6%) στη Μέση Τάση και 69,0% (από 80,2%) στη Χαμηλή Τάση.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειαςτου ΟμίλουΔΕΗ κάλυψαν το37,7% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο του 2020 (33,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του
2019 ήταν 47,5% (44,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.
Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 31,2% ή 1.017 GWh, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO
2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.
Μείωση καταγράφηκε και στην παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ κατά 31,3%, ή 598 GWh λόγω της προαναφερθείσας μείωσης της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών καθώς και της αύξησης της παραγωγής Τρίτων από ΑΠΕ
.
Η μείωση από υδροηλεκτρικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 40,1% ή 361 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α΄ τρίμηνο του 2020 σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

[5]
Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν ελαφρά μειωμένες κατά 2,9% ή κατά 98 GWh, μείωση που αντιστοιχεί στις μειωμένες ποσότητες ενέργειας που εισήγαγε η ΔΕΗ κατά το α΄
τρίμηνο του 2020.
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO
2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη μειώθηκαν κατά € 207,8 εκατ. (-23,5%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα:
- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε σε € 13,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του diesel.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 53,7% σε € 58,7 εκατ. έναντι € 126,7 εκατ. λόγω της μειωμένης ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο σε συνδυασμό με την μειωμένη κατά 35,1% τιμή του φυσικού αερίου.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά € 95,9 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από € 68/MWh σε € 50,45/MWh παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO
2 μειώθηκε σε € 119,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 από € 136,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 6,9 εκατ τόνους σε 5 εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 19,9/τόνο σε € 24,0/τόνο.
Επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 78,1 εκατ. έναντι € 204,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2019.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα Vοδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των Ορυχείων λόγω μείωσης των
απαλλοτριώσεων. Το χαμηλότερο μέγεθος σε ΑΠΕ οφείλεται στο χρονισμό των σχετικών έργων.
Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής :

(σε € εκατ.) Α΄ Τρίμηνο 2020 Α΄ Τρίμηνο 2019 Δ (%)
Ορυχεία 6,4 29,9 (78,6%)
Συμβατική παραγωγή 29,5 116,7 (74,7%)
ΑΠΕ 4,2 23,0 (81,7%)
Δίκτυα Διανομής 37,5 33,6 11,6%


[6]
Καθαρό Χρέος
Το καθαρό χρέος στις 31.3.2020 ήταν € 3.634,8εκατ., μειωμένο κατά € 52,2 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019.
Εξέλιξη Καθαρού Χρέους
(*) Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, αφαιρούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις που σχετίζονται με τον δανεισμό.

(σε € εκατ.) 31.3.2020 31.12.2019
Συνολικό Χρέος (1) 4.037,9 4.040,1
Χρηματικά διαθέσιμα / Δεσμευμένες Καταθέσεις (*) / Λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (2)
403,1 353,1
Καθαρό Χρέος (3) = (1) - (2) 3.634,8 3.687,0


[7]
Αναλυτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

[8]
Α΄ Τρίμηνο 2020
Μη Ελεγμένα Α΄Τρίμηνο 2019
Μη Ελεγμένα Δ% EBITDA επαναλαμβανόμενο
(προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και την εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019) 182,0 (66,3) Περιθώριο EBITDA (%) επαναλαμβανόμενο 14,9% -5,8% Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) 218,3 (66,3) Περιθώριο EBITDA (%) 17,9% -5,8% Αποσβέσεις 186,3 158,2 17,8% Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 32,0 (224,5) Περιθώριο ΕΒΙΤ (%) 2,6% -19,7%
Συνολικές καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 29,6 24,6 20,3%
- Καθαρά Χρηματ/μικά Έξοδα 34,4 24,9 38,1%
-Πιστωτικοί τόκοι λόγω της αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού
αερίου παρελθόντων ετών
(3,9) 0,0
- (Κέρδη)/Ζημίες Συν/κών Διαφορών (0,9) (0,3) 200,0%
Κέρδη/(Ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες 1,1 0,6 83,3%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
(προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού, για εκκαθάριση λόγω
αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 και των σχετικών
πιστωτικών τόκων)
(36,7) (248,5)
Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) 3,5 (248,5)
Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) (11,1) (218,2)
Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 232,0 232,0 0,0%
Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ) (0,05) (0,94)
ΟΜΙΛΟΣ

[9]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2
Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό τους καθώς και
για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών τους. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη
κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της
χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως:
EBITDA Επαναλαμβανόμενο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις, περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο %
χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και Κέρδη / (Ζημίες) χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται
αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία
συνέβησαν κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των
προηγούμενων περιόδων.
EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές
χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του και
υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από
αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το
σύνολο του κύκλου εργασιών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.
Λειτουργικές Δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών
δαπανών και κερδών/(ζημιών) από συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις
Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τον πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω αφαιρεθούν οι εφάπαξ επιπτώσεις που αναφέρονται στη σημείωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.
EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και
απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
Το EBITDA Eπαναλαμβανόμενο εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των εφάπαξ επιπτώσεων. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2020 οι εφάπαξ επιπτώσεις που επηρέασαν το EBITDA Επαναλαμβανόμενο είναι οι ακόλουθες :α) Επιστροφή € 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά από απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά μεταξύ των δύο εταιρειών (θετική επίπτωση) και β) την επιπρόσθετη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού ύψους € 8,5 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση). Αντίστοιχα,
την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31
η Μαρτίου 2019 δεν υπήρχαν αντίστοιχες επιπτώσεις.

[10]

Το περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA
Επαναλαμβανόμενο με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμός του EBITDA

Επαναλαμβανόμενου και του περιθωρίου EBITDA Επαναλαμβανόμενο παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ. EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και
υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Το
περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο
υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.
Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συνδεδεμένες
Εταιρείες
Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το συμψηφισμένο καθαρό ποσό των κονδυλίων των αποσβέσεων
περιόδου, των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και των κερδών / ζημιών από τις συνδεδεμένες
επιχειρήσεις του Ομίλου. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.
Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων πριν από εφάπαξ επιπτώσεις (προσαρμογή για την πρόβλεψη
αποζημιώσεων προσωπικού, για την εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας
αερίου αγωγού 2012-2019 και των σχετικών πιστωτικών τόκων)
Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί επίσης στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και υπολογίζεται ως
εξής: EBITDA Επαναλαμβανόμενο, όπως έχει αναλυθεί στην σημείωση του EBITDA
Επαναλαμβανόμενου ανωτέρω, μείον το καθαρό ποσό αποσβέσεων χρηματοοικονομικών δαπανών και
κερδών από Συνδεδεμένες Εταιρείες, δείκτης που αναφέρεται ανωτέρω και παρουσιάζεται στον πίνακα
Ε. Ο υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα ΣΤ.
Καθαρός Δανεισμός
Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή
διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται
προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες
καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων και προσθέτοντας το
αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα Ζ.

[11]
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
Κύκλος Εργασιών (1) 1.218,9 1.138,2
μείον :
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.000,6 1.204,5
Αμοιβές προσωπικού 182,7 194,0
Λιγνίτης 9,6 13,0
Υγρά Καύσιμα 138,3 151,8
Φυσικό Αέριο 58,7 126,7
Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 358,5 454,4
Υλικά και αναλώσιμα 28,5 30,3
Τέλη πρόσβασης και χρήσης δικτύου μεταφοράς 35,8 40,1
Τέλη Διανομής 0,0 0,0
Συντηρήσεις και παροχές τρίτων 49,4 45,7
Αμοιβές τρίτων 20,1 18,2
Δικαιώματα εκπομπών αερίων 119,7 136,8
Προβλέψεις για κινδύνους 12,6 5,4
Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών 2,5 2,4
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 20,4 (17,8)
Λοιπά (έσοδα ) / έξοδα, καθαρά (36,2) 3,5
EBITDA (Α) = [(1) - (2)] 218,3 (66,3)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA [(Α) / (1)] 17,9% -5,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ Α - EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές
χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.000,6 1.204,5
Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού 8,5 0,0
Εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 (44,8) 0,0
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων χωριίς εφάπαξ
επιπτώσεις(2) 1.036,9 1.204,5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών
/(ζημιών) από συνδεδεμένες εαταιρείες, χωριίς εφάπαξ επιπτώσεις

[12]
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
EBITDA (1) 218,3 (66,3)
συν εφάπαξ επιπτώσεις (2): (36,3) 0,0
Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού 8,5 0,0
Εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 (44,8) 0,0
EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (3) = [(1)+(2)] 182,0 (66,3)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4) 1.218,9 1.138,2
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
[(3)/(4) 14,9% -5,8%
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ(Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις,
καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
EBITDA 218,3 (66,3)
μείον :
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων (4) 186,3 158,2
ΕΒΙΤ (Α) 32,0 (224,5)
Κύκλος Εργασιών (1) 1.218,9 1.138,2
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT [(Α) / (1)] 2,6% -19,7%
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 218,7 182,2
Αποσβέσεις 186,3 158,2
Χρηματοοικονομικά έξοδα 47,8 44,2
Χρηματοοικονομικά έσοδα (17,3) (19,3)
Καθαρό (κέρδος)/ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (1,1) (0,6)
Καθαρές ζημίες /(κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές (0,9) (0,3)
Πιστωτικοί τόκοι λόγω της αναθεώρησης του κόστους προμήθειας αερίου αγωγού
2012-2019 3,9 0,0
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

[13]
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2020
Σύνολο Ομίλου
01.01-31.03.2019
EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (3) = [(1)+(2)] 182,0 (66,3)
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΕΡΔΗ
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
218,7 182,2
Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων (προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων
προσωπικού, για την εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας
αερίου αγωγού 2012-2019 και των σχετικών πιστωτικών τόκων)
(36,7) (248,5)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ - Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων (προσαρμογή για την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού, για την
εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 και των σχετικών πιστωτικών τόκων)
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
31.03.2020 31.12.2019
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 3.527,7 3.511,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 400,7 417,4
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 18,1 18,6
Χρηματικά διαθέσιμα (338,8) (286,9)
Δεσμευμένες Καταθέσεις (63,5) (64,9)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
αποτελεσμάτων (0,8) (1,3)
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων 91,4 93,1
ΣΥΝΟΛΟ 3.634,8 3.687,0
Όμιλος

[14]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης την 31.3.2020 και την 31.12.2019

[15]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε την 31.3.2020 και σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019

Εκτύπωση

ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΚΑΤΣΈΛΗ

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσες είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσοι μεταπήδησαν στο πλαίσιο προστασίας με επιδότηση της δόσης από το Δημόσιο αλλά και πόσοι προτίμησαν μια διμερή συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες.

Να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους θα κληθούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στην προστασία του νόμου Κατσέλη και αναμένουν την εκδίκαση της αίτησής τους εδώ και πολλά χρόνια.

Στην πραγματικότητα θα τους ζητηθεί να επανακαταθέσουν τις αιτήσεις τους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καθώς η συντριπτική πλειονότητα τις έχει καταθέσει πριν από πολλά χρόνια και αρκετά μπορεί να έχουν αλλάξει σε σχέση και με την οικονομική τους κατάσταση. Η τελευταία φορά που είχε γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων ήταν κάπου στα τέλη του 2015.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του σχεδίου για επιτάχυνση της εκκαθάρισης των παλιών «κόκκινων» δανείων, βάσει της δέσμευσης που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά απέναντι στους θεσμούς.

Το προ κορονοϊού χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος του 2021, ωστόσο με δεδομένο ότι στο «στοκ» των υποθέσεων που περιμένουν να εκδικαστούν προστέθηκαν και άλλες λόγω του κλεισίματος των δικαστηρίων, το πιθανότερο είναι να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Εκτός αν η νέα επικαιροποίηση των στοιχείων καταστήσει μεγάλο αριθμό αιτούντων μη επιλέξιμους. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν είναι ξεκάθαρο πόσες είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσοι αποφάσισαν να μεταπηδήσουν στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που δίνει επιδότηση της δόσης από το Δημόσιο, αλλά και πόσοι είναι αυτοί που προτίμησαν να προχωρήσουν σε διμερή συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση υπέβαλε νομοθετική πρόταση και δέσμη μέτρων και μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αντικαθιστά τις ημερομηνίες ακρόασης που έχουν καθοριστεί σε μεγάλη χρονική απόσταση με ημερομηνίες πιο κοντά στο σήμερα. Στην ίδια πλατφόρμα θα γίνει και η επικαιροποίηση των στοιχείων των αιτούντων.

Το σχέδιο δράσης εκκαθάρισης των παλιών υποθέσεων προβλέπει:

■ Τον υποχρεωτικό ανασχεδιασμό των ημερομηνιών που αφορούν πολύ μεταγενέστερες δικάσιμους -μετά την 1η Ιανουαρίου 2021-, ώστε αυτές να έρθουν νωρίτερα.

■ Στην περίπτωση που ο αιτών δεν ζητήσει τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης εντός των πλαισίων που θα θέτει ο νόμος, τότε θα θεωρείται ότι το αίτημα αποσύρεται. Στόχος είναι να μπει οριστικό τέλος στις... τακτικές καθυστερήσεων που υιοθετούν στρατηγικοί κακοπληρωτές.

■ Τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγράφων στους θεσμικούς πιστωτές, το κράτος και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

■ Την αντικατάσταση των ζωντανών ακροάσεων με διαδικασία κατάθεσης εγγράφων.

■ Αν οι πιστωτές σε ποσοστό υψηλότερο του 50% συμφωνήσουν σε πλάνο αναδιάρθρωσης, τότε ο δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τη συμφωνία αντί να εκδίδει απόφαση.

■ Οι δικαστές θα μπορούν να δημοσιεύουν το επιχειρησιακό μέρος της κρίσης τους πριν από την ολοκληρωμένη απόφαση, ώστε να διευκολυνθούν οι πιστωτές στην επεξεργασία του σχεδίου των δόσεων.

■ Τη χρήση της διαμεσολάβησης ως εργαλείου για την επίλυση υποθέσεων.

■ Την ανάπτυξη μίας e-πλατφόρμας για τον επαναπροσδιορισμό των ακροάσεων εξ αποστάσεως.