Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Εκτύπωση

806 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η έκδοση των προκηρύξεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την κάλυψη 806 θέσεων σε όλη τη χώρα.
Οι θέσεις αφορούν οκτάμηνες συμβάσεις στις τέσσερις ειδικότητες που καλύπτει ο φορέας κάθε έτος και θα κατανεμηθούν στις υπηρεσίες και στα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

 

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, εγκρίθηκε η πρόσληψη δεκαέξι (16) επικουρικών ιατρών για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την επικράτεια.

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

Επαναπροκηρύσσονται λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος οι θέσεις ιατρών στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας, όπως προκύπτει από την απάντηση που απέστειλε ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, στην Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης.

Εκτύπωση

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Από αύριο Παρασκευή 22 Μαρτίου οι πρατηριούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ενίσχυσης για την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalaid.ktpae.gr/

YOUTUBE ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ